Responsive image


การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ศธจ.สุรินทร์

Responsive image

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมจรัญยานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในนามเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองขอความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแจ้งเพื่อทราบเรื่องกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑, โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และบทบาทอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนุรัตน์ ลิ้มสกุล ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,539 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,474 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,143 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,827 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,645 ครั้ง