Responsive image

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุรินทร์ หารือรูปแบบและแนวทางการจัดงานวันครู เพื่อความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของจังหวัด


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ประชุมหัวหน้าหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุรินทร์ หารือรูปแบบและแนวทางการจัดงานวันครู เพื่อความเป็นเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันในภาพรวมของจังหวัด

Responsive image

นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62/2561 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นอนุกรรมการ มีมติกำหนดสัปดาห์วันครู ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม 2561 และกำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นหน่วยงานจัดงานวันครู โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.) จังหวัดเป็นผู้จัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานวันครูส่วนภูมิภาคให้ตามจำนวนอำเภอ อำเภอละ 6,000 บาท


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ได้เชิญหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดสุรินทร์ มาประชุมเพื่อหารือถึงรูปแบบและแนวทางการจัดกิจกรรมงานวันครู โดยที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตามแนวทาง เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา ที่มุ่งเน้นให้ครูออกสู่ชุมชนให้มากขึ้นใน 4 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมกำหนดคำขวัญวันครูให้เป็นคำขวัญประจำสถานศึกษา ตลอดปี 2561 กิจกรรมชุมนุมครู และกิจกรรมเยี่ยมบ้านเด็ก ซึ่งเป็นแก่นสาระที่สำนักงานปลัดกระทรวงกำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นภาพรวมของจังหวัดสุรินทร์ ที่ห้องประชุมจรัณญานนท์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์


ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าวข่าวยอดนิยม

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) 16/12/2560
6,309 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัืนพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 21/11/2560
5,371 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 04/12/2560
5,020 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560 21/12/2560
3,713 ครั้ง
สถิติผู้สมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560 แยกตามกลุ่มวิชาเอก 28/11/2560
3,529 ครั้ง