Responsive image

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์


ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิดครููเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิดครููเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสม้ครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2560 รอบที่ 2 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3


รายละเอียด

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกวดระเบียบแถว ประจำปี 2561

คู่มือ และการสาธิตการเดินแถว    

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (หน่วยสอบ ศธจ.สุรินทร์)


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ด่วนที่สุด....แจ้งการแต่งกายวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ และการขอทราบผลการแนนสอบคัดเลือก


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่  2  ปี พ.ศ. 2560 ดังรายละเอียดที่ปรากฎ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET 2560

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา (Test Blueprint) O-NET 2560
ป.6 http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/TB%20%E0%B8%9B6%2060.pdf
ม.3 http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/TB%20%E0%B8%A13%2060.pdf
ม.6 http://www.niets.or.th/uploads/editor/files/O-NET/TB%20%E0%B8%A16%2060(1).pdf

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกเพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์ รอบ 3)

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เรียกเพิ่มเติมแทนผู้สละสิทธิ์ รอบ 3) ในวันที่  29  ธันวาคม พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดที่ปรากฎ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ขอประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ เพื่อแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ หากมีประสงค์เข้ารับการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด (ชาย-หญิง) สามารถส่งแบบตอบรับมาได้ที่E-mail : bs.surinpeo@gmail.com กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

           ทั้งนี้ กำหนดวันและสถานที่ในการอบรมจะแจ้งให้หน่วยงานที่ยื่นความประสงค์ไว้ให้ทราบในโอกาสต่อไป

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ส.ต.ต.หญิง อรุณี  สุขสมเพียร  โทร.094-530-1289 

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัังที่ 2 ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครัังที่ 2 ปี 2560 (เพิ่มเติม)  จำนวน  1  ราย  รายละเอียดดังปรากฎ

รายละเอียด

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

                    รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ให้แก่ ครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน ดังนี้
                     รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๑     

                     รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

                    ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมสามารถส่งใบสมัครพร้อมหนังสือนำส่งโดยตรงไปยัง สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ศธจ.สุรินทร์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ และคณะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้าน และประชาชนจังหวัดสุรินทร์ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : รายงานข่าว

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตรลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

เกียรติบัตรลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติภารกิจของลูกเสือเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐


รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3)

การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3)  และขอแก้ไขกำหนดการวันรับรายงานตัวซึ่งคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เป็นวันอังคารที่  12  ธันวาคม  2560  นอกนั้นคงเดิม ดังรายละเอียดที่ปรากฎ

รายละเอียด

ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) ครั้งที่ 13/2560

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดให้มีประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ (กศจ.สุรินทร์) ครั้งที่ 13/2560 ณ ห้องประชุมจรัณยานนท์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เป็นเลขานุการ

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง นักประชาสัมพันธ์ : ภาพ/ข่าว

รายละเอียด