Responsive image

ฐานข้อมูลสนับสนุนภารกิจ


ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติการตรวจราชการ

รายงานผลโครงการ "สุรินทร์รวมพลังจัดการศึกษาพัฒนาคนสุรินทร์สู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน"
คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายละเอียด

ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษาของจังหวัด

1.รายชื่อส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

2.รายชื่อสถานศึกษา แยกตามสังกัด  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

3.จำนวนห้องเรียน จำแนกตามระดับการศึกษาและชั้นปี  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

4.จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

5.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี และเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

6.จำนวนนักเรียนแยกชั้น และเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

7.จำนวนนักเรียนตามอายุ 
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

8.จำนวนนักเรียนต่างสัญชาติทั้งหมด จำแนกตามระดับการศึกษา ชั้นปี เพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

9.อัตราการออกกลางคัน จำแนกตามระดับการศึกษา  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

10.จำนวนนักเรียนปกติการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

11.จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาปกติการศึกษานอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาและเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

12.จำนวนบุคลากรทำหน้าที่สอน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

13.จำนวนบุคลากรทำหน้าที่สนับสนุน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

14.จำนวนบุคลากรทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามประเภทของบุคลากร และเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

15.บุคลากรที่ไม่มีวิทยฐานะหรือตำแหน่งทางวิชาการ จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ  
คลิกดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียด

ข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา

รายละเอียด

ข้อมูลสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน


รายละเอียด

ข้อมูลสนับสนุนการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของ ศธ. ในพื้นที่

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียด

ข้อมูลสนับสนุนการเฝ้าระวังภัยพิบัติ การรองรับภาวะวิกฤต และ การรายงานสภาวการณ์ทางการศึกษาในพื้นที่


รายละเอียด

ข้อมูลสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

รายละเอียด

1