Responsive image

กลุ่มอำนวยการ

หน้าแรก / ข้อมูลบุคลากร

# ชื่อ-นามสกุล ประวัติ
1 ชื่อ-นามสกุล : นายประยงค์ เครือแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : dt.prayong@surinpeo.go.th
2 ชื่อ-นามสกุล : นางราณี สิมมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511103
Email : dt.ranee@surinpeo.go.th
3 ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ แก้วมะวัน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511103
Email : dt.watcharin@surinpeo.go.th
4 ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลวรรณ พรหมบุตร
ตำแหน่ง : แม่บ้าน
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : dt.kamonwan@surinpeo.go.th
5 ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ หาญยิ่ง
ตำแหน่ง : ยามรักษาการณ์
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : dt.surachart@surinpeo.go.th
6 ชื่อ-นามสกุล : นายชาญวิทย์ คำงาม
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : dt.chanwit@surinpeo.go.th
7 ชื่อ-นามสกุล : นายนฤเบศ ชูชีพ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044-511013
Email : dt.narubet@surinpeo.go.th
8 ชื่อ-นามสกุล : นายพชรพล ฉิมมาลี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
สังกัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
ที่อยู่ : 50 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทร : 044511013
Email : dt.pchpol@surinpeo.go.th

1