Responsive image

ภารกิจของหน่วยงาน

Responsive image

ประชุมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด ครั้งที่ 9/2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

21/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ วางแผนระบบงานข้อมูลสารสนเทศและสรุปผลการศึกษา การใช้งานระบบฐานข้อมูลกลางระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด

19/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

พิธีเปิดการประชุมผู้นำ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือชาวบ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4/2560

18/09/2560 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้

Responsive image

หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?

15/09/2560 อ่านต่อ

Responsive image

ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2

15/09/2560 อ่านต่อ


ทิศทางการศึกษาวันนี้
หลังก่อตั้ง กศจ. ไปแล้ว 77 จังหวัด ขณะนี้ผลงานเป็นอย่างไร ?
ใหม่ล่าสุด : ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่หมด เด็กได้อะไร?
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษา ตอนที่2
ปฏิรูประบบบริหารการศึกษาใหม่ ตอนที่1
ข่าวประกาศ,ประชาสัมพันธ์
คัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 27 ปีการศึกษา 2555 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
ประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560
การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1/2560 (รอบที่ 3) เพิ่มเติมแทนตำแหน่งว่างจากการสละสิทธิ์
ด่วนที่สุด....ประชาสัมพันธ์เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนรายงานตัวบรรจุครูผู้ช่วย
ประกาศ กศจ.สุรินทร์ ผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประะภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง เพื่อผลิตครูสาขาวิชา ที่ขาดแคลน รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีการคัดเลือกผู้มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักศึกษาทุนรัฐบาล สังกัด สพม. ๓๓
รายชื่อผู้ได้รับการเรียกรายงานตัวเข้ารับการบรรจุ (บัญชี กศจ.สุรินทร์ ครั้งที่ 1 ปี 2560) เรียกบรรจุรอบที่ 2 ที่ต้องขอให้คุรุสภาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ด่วนที่สุด...ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ได้รับการเรียกรายงานตัว ติดต่อกลับ ศธจ.สุรินทร์
ด่วนที่สุด.....ให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการเรียกบรรจุยืนยันข้อมูลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณียังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
เอกสารดาวน์โหลด
แผ่นพับ : แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
เอกสารแผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564 ) ของกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการตั้ง 13 ประเด็น การตรวจราชการประจำปี 2561
แผนการปฏิรูประบบการศึกษาอุดมศึกษา
แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2560
รวมเอกสาร การบรรยายในโครงการพัฒนาผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด วันที่ 14-17 มิ.ย.60
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในรัชกาลปัจจุบัน
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปี (พ.ศ.2560-2579)
รายงานการประชุมแถลง เรื่อง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560